,

Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 

Kragerø kirkelige fellesråd

 

Møteplan 2020

Onsdag 5. februar - kirkekontoret
Onsdag 26. februar - Kragerø kirke
Onsdag 25. mars - Helle kirke
Tirsdag 26. mai - Støle kirke/menighetshus
Onsdag 26. august - Sannidal kirkestue
Onsdag 30. september - Skåtøy kirke
Onsdag 28. oktober - kirkekontoret
Onsdag 25. november - kirkekontoret

 

Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd 2019-2023 kan kjøpes for 200 kr  her

Oppgaver for kirkelige fellesråd

Nedenfor finner du et lite utdrag om forholdet mellom fellesråd og menighetsråd fra Håndbok for kirkelige fellesråd.

Fellesrådet og menighetsrådet

Generelt

En hovedintensjon med kirkeloven av 1996 (kl) var å styrke soknet som grunnenhet i kirken. Loven innebærer at det i kommuner med flere sokn er to organer som representerer soknet; menighetsråd og kirkelig fellesråd. Disse to organene står ikke i noe over- eller underordnet forhold til hverandre, de er hver for seg selvstendige med hver sine ansvarsområder, jf kl §§ 9 og 14. Ut fra kl § 5 er det menighetsrådet som opptrer på vegne av soknet når myndigheten ikke i lov eller i medhold av lov er lagt til kirkelig fellesråd eller annet organ. Menighetsrådets oppgaver og ansvar er gitt en bred formåls-beskrivelse i kl § 9. Det overordnede formålet er en oppmerksomhet på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet. Ansvaret for kirkelige undervisning, kirkemusikk og diakoni er blant områdene som spesielt blir trukket fram. Rådets samlede oppgaver benevnes ofte som menighets-rådets virksomhetsansvar.

Ansvar og myndighet for kirkelig fellesråd er beskrevet i kl § 14, og omfatter områdene kirkebygg, kirkegård, menighetskontor, arbeidsgiveransvar for stillinger lønnet over fellesrådets budsjett og plan- og økonomiansvar i forhold til kommunen. Ettersom fellesrådet gjennom kl § 14 er pålagt å fremme samarbeid mellom soknene, kan soknene i fellesskap bruke fellesrådet til å løse felles oppgaver som i loven er lagt til det enkelte menighetsråd. Det er grunn til å understreke at fellesrådet er soknenes organ, og det er det enkelte sokn som utpeker medlemmene i fellesrådet. En oversikt over menighetsrådets og fellesrådets ansvar finnes i «Håndbok for menighetsråd», kap. 3.

Ved bruk av juridiske begreper er det på denne bakgrunn grunnlag for å si at menighetsrådets ansvar og myndighet er negativt avgrenset, dvs ansvar og myndighet på soknets vegne er lagt til menighetsråd, dersom loven ikke har lagt ansvaret til et annet organ. Fellesrådets ansvar og myndighet er positivt avgrenset, dvs at fellesrådet må ha grunnlag i lov, forskrift e.l. for å opptre på vegne av soknet.

Samarbeid mellom menighetsråd og fellesråd

To områder peker seg ut der det er særlig viktig å avklare relasjonene mellom fellesrådet og menighe tsrådene:

Virksomhetsansvar og arbeidsgiveransvar

Grensene mellom virksomhetsansvar og arbeidsgiveransvar vil ikke alltid være like klar. Det vil derfor være et felles ansvar for rådene å anerkjenne hverandres rettmessige rolle, og unngå at arbeidstakeren opplever uklarhet/ spenning/konflikt i forholdet mellom fellesrådets arbeidsgiveransvar og menighetsrådets virksomhetsansvar. Dette forutsetter god kommunikasjon og vilje til smidighet for å avklare saker i grenseområder mellom menighetsråd og fellesråd. På dette området vil det være behov for ulike ordninger og rutiner ut fra de lokale forhold. Ressurser når det gjelder personell og økonomiske midler på soknenivå er svært ulik. De ulike stillingsgrupper vil også ha forskjellige behov for kommunikasjon med menighetsrådet. Noen fellesrådstilsatte har hele eller store deler av sine arbeidsoppgaver innenfor virksomhetsområdet til ett menighetsråd (f eks mange menighetssekretærer). For andre tilsatte vil arbeidsoppgaver i liten grad ligge innenfor menighetsrådets virksomhetsansvar (f eks mange kirkegårdsarbeidere), eller de har arbeidsoppgaver i flere sokn (f eks mange kantorer, diakoner og kateketer). Antall sokn i en kommune varierer også mye. Samarbeid og kommunikasjon mellom fellesråd og menighetsråd må derfor tilpasses de lokale forhold. Det bør være en sentral oppgave for kirkeverge/daglig leder å bidra til at det skapes gode samarbeidsformer og hensiktsmessige rutiner på dette området. Vi viser for øvrig til bestemmelsene i «regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet» § 9, som bl a fastsetter at menighetsråd og fellesråd skal fortløpende oversende sine møteprotokoller til hverandre.

Fellesrådets plan- og budsjettarbeid
I henhold til kl § 14 første ledd, skal fellesrådet utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen. På dette område er det også behov for gode samarbeids- og kommunikasjonsformer mellom det enkelte menighetsråds virksomhetsansvar og fellesrådets overordnede plan- og budsjettansvar. Vi minner om at fellesrådets budsjettforslag til kommunene skal inneholde utgifter til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk jf kl § 15. Fellesrådet skal i dette plan- og budsjettarbeidet legge til grunn det mål- og planarbeid som bør foregå i menighetsrådene, de prioriteringer som menighetsrådet har vedtatt, og sørge for god regi og koordinering av planprosessen. På dette grunnlaget må fellesrådet utarbeide en sentral plan der de på mer selvstendig grunnlag prioriterer mellom ulike felt og satsingsområder innenfor de ressurser som fellesrådet disponerer.

Vi minner om bestemmelsen i «regler om formene for menighetsrådets og fellesrådets virksomhet» § 11, om å avholde fellesmøte for samtlige menighetsråd for å drøfte saker av felles interesse. Dette gir muligheter for å drøfte samarbeidet og samordningen mellom fellesrådets arbeidsgiveransvar og menighetsrådenes virksomhetsansvar, og hvordan det bør ivaretas i praksis.

   
 

Leder

Atle Olav Ljåstad
Ytre Strandvei 34, 3770 Kragerø
920 34 470
aoljastad@gmail.com

Nestleder

Wenche Elisabeth Helleseng
Nordbøveien 12, 3790 Helle
959 47 003
wt.helleseng@gmail.com

Sekretær

Kirkeverge Anne-Mette A. Bamle

Martha Cochsvei 85, 3962 Stathelle

918 10 148

anne-mette.bamle@kragero.kommune.no

 
 

Representanter fra Kragerø menighetsråd

 
 

Atle Olav Ljåstad
Ytre Strandvei 34, 3770 Kragerø
920 34 470
aoljastad@gmail.com

Vara:

Tore Trondsen
Storkollveien 11, 3770 Kragerø
467 87 694
toretrondsen@getmail.no

 

Representanter fra Levangsheia menighetsråd

Olaf Peder Lindheim
Ørvikveien 281, 3788 Stabbestad
35 98 11 03

Vara:

Unni Karin Westgaard
Støleveien 6, 3788 Stabbestad
979 80 763

unni.westgaard@hotmail.com

 

 

 
 

Representanter fra Skåtøy menighetsråd

 
 

Grethe Ellegård Olsen
Gamle Kragerøvei 80A, 3770 Kragerø
901 62 941
grethe.e.o@hotmail.com

Vara:

Per Christian Jenssen
Løkkebakken 14B, 3770 Kragerø
905 40 524
pc.jens@hotmail.com

 

 

Representanter fra Sannidal menighetsråd

 
 

Trond Stensvold
Kloppkjærveien 34, 3766 Sannidal
909 48 079
trondstensvold@hotmail.com

Vara:

Øyvind Barland
Kjølebrøndsveien 1174, 3766 Sannidal
977 38 602

oyvind@bkd.no

 

 

Representanter fra Helle menighetsråd

 
 

Wenche Elisabeth Helleseng
Nordbøveien 12, 3790 Helle
959 47 003
wt.helleseng@gmail.com

Vara:

Solveig Mindrebø Sundbø

Helleveien 174, 3790 Helle

970 92 925

solsundbo@gmail.com

 

 

Kragerø kommunes representanter

 

Einar Solbekk

Eikekollen 6, 3772 Kragerø Kragerø
920 24 715
solbekk@fagmobler.no

Vara:

Per Kristian Nilsen
Bekkedalsveien 18, 3770 Kragerø
913 65 023
per.kristian.nilsen@kebas.no

     
 

Geistlige representanter

 
 

Trond Engnes
Stadionveien 3B, 3740 Skien
414 53 591
trond.engnes@kragero.kommune.no

Vara:

Harald Magnus Monsen
Vestheiveien 33, 3770 Kragerø
900 76 544

harald.monsen@kragero.kommune.no

 
   

 

 

 

 

 

 

Tilbake til Startside