,

Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 

Kragerø kirkelige fellesråd

 

Møteplan 2019

Onsdag 30.januar på kirkekontoret
Onsdag 27.februar på kirkekontoret
Onsdag 27.mars i Kragerø kirke
Onsdag 24.april i Skåtøy kirke
Onsdag 22.mai i Støle menighetshus
Onsdag 28.august i Sannidal kirkestue
Onsdag 25.september i Helle kirke
Onsdag 30.oktober på kirkekontoret
Onsdag 27.november på kirkekontoret

 

Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd 2015-2019 kan du kjøpe for 200 kr  her

Oppgaver for kirkelige fellesråd

Nedenfor finner du et lite utdrag om forholdet mellom fellesråd og menighetsråd fra Håndbok for kirkelige fellesråd.

Fellesrådet og menighetsrådet

Generelt

En hovedintensjon med kirkeloven av 1996 (kl) var å styrke soknet som grunnenhet i kirken. Loven innebærer at det i kommuner med flere sokn er to organer som representerer soknet; menighetsråd og kirkelig fellesråd. Disse to organene står ikke i noe over- eller underordnet forhold til hverandre, de er hver for seg selvstendige med hver sine ansvarsområder, jf kl §§ 9 og 14. Ut fra kl § 5 er det menighetsrådet som opptrer på vegne av soknet når myndigheten ikke i lov eller i medhold av lov er lagt til kirkelig fellesråd eller annet organ. Menighetsrådets oppgaver og ansvar er gitt en bred formåls-beskrivelse i kl § 9. Det overordnede formålet er en oppmerksomhet på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet. Ansvaret for kirkelige undervisning, kirkemusikk og diakoni er blant områdene som spesielt blir trukket fram. Rådets samlede oppgaver benevnes ofte som menighets-rådets virksomhetsansvar.

Ansvar og myndighet for kirkelig fellesråd er beskrevet i kl § 14, og omfatter områdene kirkebygg, kirkegård, menighetskontor, arbeidsgiveransvar for stillinger lønnet over fellesrådets budsjett og plan- og økonomiansvar i forhold til kommunen. Ettersom fellesrådet gjennom kl § 14 er pålagt å fremme samarbeid mellom soknene, kan soknene i fellesskap bruke fellesrådet til å løse felles oppgaver som i loven er lagt til det enkelte menighetsråd. Det er grunn til å understreke at fellesrådet er soknenes organ, og det er det enkelte sokn som utpeker medlemmene i fellesrådet. En oversikt over menighetsrådets og fellesrådets ansvar finnes i «Håndbok for menighetsråd», kap. 3.

Ved bruk av juridiske begreper er det på denne bakgrunn grunnlag for å si at menighetsrådets ansvar og myndighet er negativt avgrenset, dvs ansvar og myndighet på soknets vegne er lagt til menighetsråd, dersom loven ikke har lagt ansvaret til et annet organ. Fellesrådets ansvar og myndighet er positivt avgrenset, dvs at fellesrådet må ha grunnlag i lov, forskrift e.l. for å opptre på vegne av soknet.

Samarbeid mellom menighetsråd og fellesråd

To områder peker seg ut der det er særlig viktig å avklare relasjonene mellom fellesrådet og menighe tsrådene:

Virksomhetsansvar og arbeidsgiveransvar

Grensene mellom virksomhetsansvar og arbeidsgiveransvar vil ikke alltid være like klar. Det vil derfor være et felles ansvar for rådene å anerkjenne hverandres rettmessige rolle, og unngå at arbeidstakeren opplever uklarhet/ spenning/konflikt i forholdet mellom fellesrådets arbeidsgiveransvar og menighetsrådets virksomhetsansvar. Dette forutsetter god kommunikasjon og vilje til smidighet for å avklare saker i grenseområder mellom menighetsråd og fellesråd. På dette området vil det være behov for ulike ordninger og rutiner ut fra de lokale forhold. Ressurser når det gjelder personell og økonomiske midler på soknenivå er svært ulik. De ulike stillingsgrupper vil også ha forskjellige behov for kommunikasjon med menighetsrådet. Noen fellesrådstilsatte har hele eller store deler av sine arbeidsoppgaver innenfor virksomhetsområdet til ett menighetsråd (f eks mange menighetssekretærer). For andre tilsatte vil arbeidsoppgaver i liten grad ligge innenfor menighetsrådets virksomhetsansvar (f eks mange kirkegårdsarbeidere), eller de har arbeidsoppgaver i flere sokn (f eks mange kantorer, diakoner og kateketer). Antall sokn i en kommune varierer også mye. Samarbeid og kommunikasjon mellom fellesråd og menighetsråd må derfor tilpasses de lokale forhold. Det bør være en sentral oppgave for kirkeverge/daglig leder å bidra til at det skapes gode samarbeidsformer og hensiktsmessige rutiner på dette området. Vi viser for øvrig til bestemmelsene i «regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet» § 9, som bl a fastsetter at menighetsråd og fellesråd skal fortløpende oversende sine møteprotokoller til hverandre.

Fellesrådets plan- og budsjettarbeid
I henhold til kl § 14 første ledd, skal fellesrådet utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen. På dette område er det også behov for gode samarbeids- og kommunikasjonsformer mellom det enkelte menighetsråds virksomhetsansvar og fellesrådets overordnede plan- og budsjettansvar. Vi minner om at fellesrådets budsjettforslag til kommunene skal inneholde utgifter til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk jf kl § 15. Fellesrådet skal i dette plan- og budsjettarbeidet legge til grunn det mål- og planarbeid som bør foregå i menighetsrådene, de prioriteringer som menighetsrådet har vedtatt, og sørge for god regi og koordinering av planprosessen. På dette grunnlaget må fellesrådet utarbeide en sentral plan der de på mer selvstendig grunnlag prioriterer mellom ulike felt og satsingsområder innenfor de ressurser som fellesrådet disponerer.

Vi minner om bestemmelsen i «regler om formene for menighetsrådets og fellesrådets virksomhet» § 11, om å avholde fellesmøte for samtlige menighetsråd for å drøfte saker av felles interesse. Dette gir muligheter for å drøfte samarbeidet og samordningen mellom fellesrådets arbeidsgiveransvar og menighetsrådenes virksomhetsansvar, og hvordan det bør ivaretas i praksis.

   
 

Leder

Terje Tolner
Stenklevveien 5, 3780 Skåtøy
928 92 735
stenklevnor@gmail.com

Nestleder

Bjørg Skogheim
Utsiktstoppen 3A, 3770 Kragerø
917 52 307
bjorg.skogheim@kragero.kommune.no

Sekretær

Kirkeverge Anne-Mette A. Bamle

Martha Cochsvei 85, 3960 Stathelle

35 98 63 64 - 918 10 148

anne-mette.bamle@kragero.kommune.no

 
 

Representanter fra Kragerø menighetsråd

 
 

Atle Olav Ljåstad
Ytre Strandvei 34, 3770 Kragerø
920 34 470
aoljastad@gmail.com

Vara:

Åse Lauritsen
Fregattveien 4, 3770 Kragerø
466 67 030
Ase.Lauritzen@kragero.kommune.no

 

Representanter fra Levangsheia menighetsråd

Signe Liv Lundheim
Ole Halvorsensvei 605
3788 Stabbestad
Tlf: 478 36 466

Vara:

Åse Marie Lundkvist
Skjørsvikveien 6
3788 Stabbestad
Tlf: 480 63 330

 

 

 
 

Representanter fra Skåtøy menighetsråd

 
 

Terje Tolner
Stenklevveien 5, 3780 Skåtøy
928 92 735
stenklevnor@gmail.com

Vara:

Kristin Skottmyr
Skåtøyveien 76, 3780 Skåtøy
971 44 844
k.skotmyr@gmail.com

 

 

Representanter fra Sannidal menighetsråd

 
 

Kjell Vidar Andreassen
Kloppkjærveien 32, 3766 Sannidal
35 99 21 23/951 20 425
kjell.vidar.andreassen@hotmail.com

Vara:

Hildegunn Wangen
Skompenveien 3, 3766 Sannidal
414 16 214

hildegunn_wangen@live.com

 

 

Representanter fra Helle menighetsråd

 
 

Wenche Elisabeth Helleseng
Nordbøveien 12, 3790 Helle
959 47 003
wt.helleseng@gmail.com

Vara:

Jorun Riaunet Nilsen

Helleveien 205, 3790 Helle

913 58 958

jorunils@kebas.no

 

 

Kragerø kommunes representanter

 

Bjørg Skogheim

Utsiktstoppen 3A, 3770 Kragerø
917 52 307
bjorg.skogheim@kragero.kommune.no

Vara:

Einar Solbekk
Eikekollen 6, 3770 Kragerø
920 24 715
Vara:
Per Kristian Nilsen

     
 

Geistlige representanter

 
 

Fungerende prost Svein Lindebø
Ekornvegen 6, 3944 Porsgrunn
35 98 63 62 - 971 85048
svein.lindebo@kragero.kommune.no

Vara:

Harald Magnus Monsen
Vestheiveien 33, 3770 Kragerø
900 76 544

harald.monsen@kragero.kommune.no

 
     
 

Fast medlem

 
 

Kirkeverge Anne-Mette A. Bamle

Martha Cochsvei 85, 3960 Stathelle

35 98 63 64 - 918 10 148

anne-mette.bamle@kragero.kommune.n

 
     

Tilbake til Startside