Den norske kirke

i Kragerø Kommune

Sannidal kirke Skåtøy kirke Kragerø kirke Støle kirke Hellekirken

Program

Konserter / sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 
 

Støle kirke på Levangsheia - historie

   
 

Allerede i 1888 ble der fra Levangsheia sendt søknad om kapell, men den ble avslått. I 1891 ble saken tatt opp igjen med støtte av stortingsmann Peder Rinde. Et i forhold til de interessertes yteevne stort beløp ble samlet inn, og av Opplysningsvesenets fond ble bevilget 2000 kr.

Den 6. september 1892 ble kapellet innviet av biskop J. C. Heuch. Departementet har godkjent bestemmelser for bruken av kapellet slik at det foruten til de ordinære gudstjenester også kan brukes til bibellesninger, oppbyggelser og kristelige møter med talere som står i Den norske kirke og fra kjente og pålitelige menn som har godt vitnesbyrd for lære og liv. - Der er et tilsynsutvalg.

Kapellet er et vakkert, lite, laftetømret gudshus, ut­vendig bordkledd og hvitmalt.

Omkring 1935 ble arbeid satt i gang for å få kapellet i bedre stand og malt innvendig. Det var forhenv. tollkasserer Ole Halvorsen som var sjelen i dette arbeid. Brukseier Lars Jørgensen ga trematerialene, og sogneprest Asbjørnsen laget med gjennomskinnelige oljefarger en imitasjon av glassmaleri. i det store vindu i koret.

I anledning kapellets 50-årsjubileum fikk det dobbelt­vinduer med antikt glass i bly og med bilder av musiserende engler og syngende barn, og over alteret det gripende glassmaleri av den lidende frelser på korset. Her er det K. Kristiansen som er kunstneren. Samtidig ga grosserer Eugen Ekholt i Bjelkevik en av de store krystallysekroner som ble tatt ned av Oslo slott i 90-årene. En Kragerøfamilie ga antependium til alteret.

Der kom en femarmet sølv alterlysestake og et stort blomsterbeger i plett, og til klokkerstolen et mindre blomsterbeger i sølv. - På alteret er to lyse­ staker av nysølv, datert 6/9-92, en gave fra sogne­prest A. Myhre. - Kalk, disk og døpefat er av plett og har ingen inskripsjon. - Brødesken er av tinn og gitt av sogneprest Marcus Gjessing som også ga en petroleumsovn til sakristiet. - Messinglysekronen i koret er gitt av lærerinne frk. Kristine Knudsen. Eugenie Skjelsøy, g. m. Anders Evensen, Levang, fikk skuten til kapellet fra stadsing. Stangby, Oslo. - Kirkeklokken er støpt av O. Olsen & Søn, Nauen. 1914 fikk kapellet harmonium for penger gitt av Sannidal og Skåtøy sparebank. Fra 1922 er der et fond på 1200 kr. gitt av lensmann L. Midgaard og hustru Bergitte til kapellets indre utstyr. Sanitets­foreningen har også skaffet særkalker til kapellet. 

 

Tilbake til Støle kirke

Tilbake til Startside