Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke Skåtøy kirke Kragerø kirke Støle kirke Hellekirken

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 

Kirkebyggene

   
 

Øverst på denne siden - under bildene av kirkene, finner du linker til sider med bilder og omtale av kirkene med historie

Under finner du en oppsummering av tidligere vedlikeholdsarbeider og status med dagens behov  for vedlikeholdstiltak

Kirkene i Kragerø kommune er for en stor del vedlikeholdt gjennom dugnadsinnsats, gaver og frivillige midler for øvrig. Det er lagt ned et stort arbeid fra menighetenes side for å holde kirkene i den stand de er i dag.

For å få den bygningsmessige standard opp på et tilfredsstillende nivå er det behov for vesentlige tilskudd av offentlige midler. Det vil trolig fortsatt være stor vilje til fortsatt dugnadsinnsats fra menighetene.

 

Kirkene i Kragerø kommune etter alder

Sannidal kirke 1772

Skåtøy kirke 1862

Kragerø kirke 1870

Støle kirke 1892

Hellekirken vigsling av første byggetrinn 1986 - innvielse 1994

Regler for bruk av kirkene

På www.kirken.no kan du finne generelle regler for bruk av kirken

Utleiesatser for kirkene i Kragerø finner du her

       
 

Kragerø kirke

Hva er gjort med kirken?

Det er utført mye reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på kirken siden den ble bygd, mye av det på dugnad. Siste store restaurering ble gjort i 1996, i forbindelse med kirkens 125-års jubileum. Da ble også galleriene fjernet. Denne restaureringen ble i store trekk gjort på dugnad og ved hjelp av gavemidler, men det ble også bevilget noe kommunale midler.

Det er gjort kontinuerlig vedlikeholdsarbeid på kirken gjennom de siste årene, både på bygningen og på de tekniske anleggene (lysanlegget oppgradert og nytt lydanlegg i 1996).

Orgelet er restaurert to ganger – i 1962 og i 1994 i tillegg til en fullstendig rengjøring på slutten av 1990-tallet. Orgelet stemmes ca. 1 gang pr. år.

Ved restaureringen i 1996 ble kirken fullstendig pusset opp innvendig (pusset og malt).

Det er i perioden 2006-2011 gjennomført store restaureringsarbeider på Kragerø kirke. Bl.a. utskiftninger og oppussing av teglsteinsveggene som bar preg av vanngjennomtrengning, oppussing av innvendige veggflater som også hadde vært utsatt for mye fuktighet, utskiftning av deler av tak og takrenner, montert snøfangere, nye kobberbeslag på sidetårn og installasjon av brannalarm.

Tørrsprinkelanlegg på loft og i tårn installert i 2013.

Gjerdet rundt kirken er opprustet i 2016.

Toalettanlegget ble rehabilitert i 2018 og er tilpasset universell utforming.

Status

Kirkens orgel er et meget godt instrument som bør tas godt vare på.

Skipet - Kirkens Hus

Klikk her

Sannidal kirke

Hva er gjort med kirken?

Kirken ble første gang reparert i 1828-30, og senere en rekke ganger på 1800 og 1900-tallet. Det nåværende orgelet ble innviet i 1952 og har i senere tid blitt restaurert gjennom ”spleiselag” mellom menighetsrådet og fellesrådet.

Takket være milliongaven fra ekteparet Ginsberg (1999) ble taket reparert, kirken ble malt utvendig og kirkegården ble forskjønnet med planting av trær og oppsetting av en ny mur. Gavemidlene rakk langt fordi mye arbeid ble gjort på dugnad. I januar 2010 ble kirkens tak innvendig pusset opp. Høsten 2011 ble det elektriske anlegget – som var i veldig dårlig forfatning - skiftet ut og det er lagt opp til bedre varmestyring.

En lenge etterlengtet kirkegårdsgarasje ble tatt i bruk våren 2012. Et aktivitetsrom for SannidalMenighetsUngdomsKlubb er bygget i tilknytning til garasjen – og arbeidet er gjort på dugnad.

Det er i 2013 og 2014 foretatt en omfattende brannsikring av kirken. Det elektriske anlegget er oppgradert og det er installert styringssystem for varme i kirken. Automatisk slokkeanlegg er montert.

Kirken ble malt utvendig i 2015.

Toalettene ble rehabilitert i 2019 og er tilpasset universell utforming.

Det er også skiftet 3 sidedører samt rehabilitering av sakristi.
 

Status

Kirkens orgel er ikke i tilfredsstillende stand, og trenger restaurering.

Hellekirken

Hva er gjort med kirken?

Fra 1.1.2010 ble Helle opprettet som eget sokn, og vedlikehold av kirkebygget ble da Kirkevergens ansvar.

Status

Kirken framstår i god stand. Hellekirken leier ut lokaler i underetasjen til barnehagedrift. Peisestua i underetasjen er nokså nylig pusset opp ved hjelp av midler fra Helle bedehus.

Kirken ble malt utvendig i 2016

Det ble installert ventilasjonsanlegg i 2016 og varmepumper i 2018.

Utvendige persienner ble montert. Deler av taket ble rehabilitert, samt drenering langs grunnmur mot syd og vest.
 

 

Skåtøy kirke

Hva er gjort med kirken?

Kirken ble oppusset og malt innvendig til 50-årsjubileet i 1912, og trolig en gang på 1960-1970 tallet.

Utvendig ble kirken sandblåst og malt i 1998, delvis med midler fra Skåtøy menighetsråd. Hakkespett-skader ble også reparert da.

Dessuten er sakristiet pusset opp på dugnad, med midler fra menighetsrådet. Det er også installert alarmanlegg, finansiert med gavemidler og midler fra menighetsrådet i 2000. Uteområdene er også oppgradert.

Tårnet på kirken ble reparert for omfattende hakkespettskader og råteskader i 2007.

Kirken er nymalt innvendig i 2009. Kirken framstår «i ny prakt». Så langt det har vært mulig har vi tatt tilbake de fargene den fikk første gangen den ble malt. Og det er ganske forskjellig fra de fargene som var i kirken fram til nyttår. Arbeidet har foregått i nær dialog med Biskopen i Agder og Telemark og Riksantikvaren. Det har blitt et «nytt» og lysere kirkerom, hvor glassmalerier/ vinduer og altertavle, prekestol og orgel trer mye tydeligere fram. Vi håper å ha fått fram «katedralfølelsen» med de fargene som nå er valgt.

Kirken har et godt orgel som stemmes 1 gang pr. år. Orgelet er av samme fabrikat som orgelet i Kragerø kirke. Orgelet ble restaurert i forbindelse med kirkens 125-års jubileum i 2012.

Ny redskapsbod i tilknytning til kirkegården ble ferdigstilt i 2011.

Det er i perioden 2011-2014 foretatt en omfattende brannsikring av kirken. Det elektriske anlegget er oppgradert og det er installert styringssystem for varme i kirken. Automatisk slokkeanlegg er montert.

I 2015 ble handicaprampe ferdigstilt og kirken er nå universell tilpasset.

En garasje ble bygget inntil redskapsboden i 2018. Her oppbevares kirkegårdsmaskiner og utstyr.ble satt opp i 2011.

Status
Det er ellers behov for å bygge opp kirkegårdsmuren, som har falt ned på enkelte steder.

Støle kirke

Hva er gjort med kirken?

Omkring 1935 ble kirken ”satt i bedre stand” og malt innvendig.

Til 50-års jubileet i 1942 fikk kirken glassmalerier og annen utsmykning. En krystallysekrone fra Slottet ble montert i kirken samtidig.

I 1984 ble kirken restaurert innvendig og fikk Kragerø Kommunes Restaureringspris i 1985.

24.mai 1989 ble det bestemt at kirken skulle hete STØLE kirke.

Da Myra Bedehus ble lagt ned fikk kirken deres prismekrone. Den har også en gang i tiden hengt på slottet.

Menigheten har med egne midler betalt handicap-rampe og ny trapp utvendig. Kirken ble malt utvendig i 2010.

Det er i perioden 2011-2014 foretatt en omfattende brannsikring av kirken. Det elektriske anlegget er oppgradert og det er installert styringssystem for varme i kirken. Automatisk slokkeanlegg er montert.

Pipeorgelet i Støle kirke har fem stemmer og ble bygget av Jan Erik Spigseth i 1976. Dengang ble det plassert nede foran i kirken, men etterhvert fikk det sin plass oppe på galleriet slik at lyden kunne komme bedre frem i kirkerommet. På slutten av 90-tallet fikk Støle kirke et nytt elektronisk Allen orgel og da ble det fem stemmers pipeorgelet lånt ut til Helle kirke. Da de etterhvert fikk nytt orgel der kom pipeorgelet tilbake til Støle kirke. I mange år stod det ubrukt men høsten 2015 fikk Matthias Becker oppgaven med å restaurere orgelet. Det ble renset og satt i stand og fikk også ny reguleringsventil. Det restaurerte orgelet ble innviet ved en konsert i Støle kirke i februar 2016 og er blitt et fint supplement til det elektroniske orgelet.

Til 125-års jubileet i 2017 ønskes det å få gjort diverse oppgraderinger innvendig i kirken.

I 2018 ble sidedørene skiftet ut, gulvet i korpartiet ble støttet opp fra undersiden og adkomsten inn i kirkerommet for rullestolbrukere ble utbedret.

Status

Kirken har et godt elektronisk orgel som fungerer bra til gudstjenester og andre kirkelige handlinger i tillegg til et godt piano som er fra 1990.

Kirkeringen har kjøpt ny løper til kirken. Kirken er en intim og hyggelig kirke for dåp, vigsel og konserter og blir mye brukt.

Kirkeringen har kostet nytt kjøkken i 2015.

 

Tilbake til Startsiden