Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke Skåtøy kirke Kragerø kirke Støle kirke Hellekirken

Program

Konserter / sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 
 

Hellekirken

   
 
 

  

   

Befolkningen på Helle har bygd en kirke

 

Utfra behovet for en kirke i et hurtig voksende boligområde ble stiftelsen Hellekirken til og Hellekirken ble bygd. Vigsling av første byggetrinn skjedde i 1986 - innvielsen i 1994.

Boligområdet hørte delvis til Sannidal sokn og delvis til Skåtøy sokn, og rådet for Hellekirken fikk derfor representanter oppnevnt både av Sannidal menighetsråd og Skåtøy menighetsråd.

Menighetsmøtene i 1995 gikk inn for at soknegrensen mellom Sannidal og Helle skulle gå på toppen av Rønningbakken. Et nytt menighetsmøte den 27. mai 2001 vedtok at soknegrensen skulle gå ved jernhuset mellom Årø og Helle sentrum.

Etter søknad endret bispedømmerådet i mars 2005 prestegjeldsgrensene mellom Kragerø og Sannidal. Kretsene Fossing og Skarbo - det siste fastlandsområdet i Skåtøy sokn (Kragerø prestegjeld) - ble lagt til Sannidal prestegjeld/sokn.

 

Stiftelsen Hellekirken arbeidet i mange år for at Helle skulle bli eget sokn. Så kom også kommunens planer om en ny Helle skole på Nordbø. I 2008 ble den framtidige soknegrensen mellom Helle og Sannidal drøftet på et menighetsmøte i Sannidal. Det ble vedtatt å anbefale endring i soknegrensene slik at disse sammenfaller med skolekretsgrensene – en anbefaling som Bispedømmerådet sluttet seg til. Det innebar at områdene Vadfoss og Kammerfoss ble lagt til Helle.

Stiftelsen Hellekirkens arbeid for eget Helle sokn ble en realitet fra 1.januar 2010.Hellekirken var da godkjent som soknekirke med det offisielle navnet Helle kirke. På folkemunne og langt inn i offisielle fora vil det innarbeidede navnet Hellekirken sannsynligvis bli brukt i lang tid framover.

Hellekirken er en moderne arbeidskirke med 200 sitteplasser. Her drives det et omfattende arbeid med gudstjenester og 3 barne- og ungdomskor.

 

Tilbake til Kirkene

Tilbake til Startsiden